کتاب به توان ایران

درآمدی بر مطالعات امر خیر در ایران آسیب ها و راهکارها

محمدصالح طیب‌نیا،حوریه ربانی اصفهانی

انتشارات قبسات

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه/نوبت چاپ: اول/۱۳۹۷

شابک:۹۷۸-۶۰۰-۸۴۴۱-۵۹-۵

تلفن پخش: