ایمیل:   saleh@tayebnia.ir

شماره تماس: ۹-۰۳۱۳۵۵۲۲۰۰۶ داخلی ۱۹۳ و ۰۹۱۳۰۸۹۴۵۸۷